Ple Municipal d’octubre sota mínims

Continua el PPSOE, també a Badia

Ple Ordinari del mes d’octubre amb només dos punts a la part dispositiva.

En primer lloc es va aprovar per unanimitat l’Adhesió de Badia del Vallès a la Xarxa Internacional de Ciutat dels Infants.

En segon lloc la moció presentada per l’Alternativa d’Esquerres per Badia (AEB) per a la defensa de la titularitat catalana de les vies que es construeixen al Vallès que, de nou, va ser tombada amb els vots del PSC i del PP en una unió indisoluble que va més enllà de les parets del Congrés dels Diputats que investirà president del govern a Mariano Rajoy.

A l’apartat de control a l’equip de govern aquest va intentar defensar-se de les acusacions envers la situació de la Policia Local.

A continuació, el text íntegre de la moció presentada per l’AEB:

MOCIÓ EN DEFENSA DE LA TITULARITAT CATALANA
DE LES VIES QUE ES CONSTRUEIXIN AL VALLÈS

Atès que el govern en funcions de l’Estat espanyol va publicar el passat 25 de juny la licitació de l’estudi informatiu de la Autovia Orbital de Barcelona B-40, tramo Terrassa-Granollers (enllaç AP-7/C-60), popularment coneguda com quart cinturó, amb l’objectiu de “definir y comparar las diferentes alternativas de trazado, de conexión y de explotación para el tramo de autovía considerado, a efectos de que el estudio informativo sirva de base al expediente de información pública y al trámite de evaluación de impacto ambiental, con objeto de poder seleccionar la alternativa más adecuada” amb un cost de gairebé 1,9 milions d’euros.

Atès que l’estudi informatiu que es licita comprèn únicament territori de Catalunya i que, malgrat connectar vies de caràcter interregional i de competència estatal, compleix funcions intercomarcals de mobilitat a la regió metropolitana de Barcelona.

Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha reclamat públicament mitjançant comunicat de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat de data 28 de juny “que sigui Catalunya qui defineixi les mesures necessàries per a resoldre la mobilitat entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental”.

Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat amb data 2 d’agost de 2016 ha licitat l’assistència tècnica per a la redacció del Pla específic de mobilitat al Vallès, amb la participació del propi Govern, dels Ajuntaments,  de ciutadans i de representants de la societat civil que analitzarà la funcionalitat de les infraestructures viàries i ferroviàries existents i servirà per determinar i planificar com hauran de ser en el futur.

Atès que el vigent Estatut de Catalunya diu al seu article 48 “Mobilitat i seguretat viària”, punt 1, “Els poders públics han de promoure polítiques de transport i de comunicació basades en criteris de sostenibilitat, que fomentin la utilització del transport públic i la millora de la mobilitat….”.

Atès que el vigent Estatut de Catalunya diu al seu article 140 “Infraestructures del transport i de les comunicacions”, punt 5, “Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial de Catalunya, i també la participació en la gestió de la xarxa de l’Estat a Catalunya, d’acord amb el que estableix la normativa estatal. Aquesta competència inclou en tot cas: a) L’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària de Catalunya. b) El règim jurídic i financer de tots els elements de la xarxa viària dels quals és titular la Generalitat. c) La connectivitat dels elements que integren la xarxa viària de Catalunya entre ells o amb altres infraestructures del transport o altres xarxes.”

Atès que la necessitat de la via amb la funcionalitat de descongestionar els trànsits des de la frontera francesa cap al centre d’una banda i d’una altra cap al llevant i sud peninsulars, i a l’inrevés, al seu pas per la conurbació de Barcelona no està fefaentment acreditada -com reiteradament ha posat de manifest, entre altres, la Campanya Contra el Quart Cinturó des de 1992-, sobretot des de l’entrada en funcionament de l’Eix Transversal pel que es refereix al corredor central i per la inexistència de previsió per a la construcció del corredor litoral des de la frontera fins a Granollers ni d’Abrera cap a Tarragona i més enllà i encara menys quan estan a punt de caducar les concessions de l’autopista de peatge AP-7.

Atès que el vigent Pla Territorial Metropolità de Barcelona proposa un traçat indicatiu, però recull també un conjunt de traçats alternatius que van aparèixer en el procés de consulta pública que cal estudiar en els informes previs.

Atesa la necessitat que es resolguin els problemes de mobilitat al nostre municipi i, en general, al Vallès, en benefici de la mobilitat de persones i mercaderies amb origen i destí majoritàriament a la mateixa comarca o a les comarques veïnes.

Per tots aquests motius, el grup de l’Alternativa d’Esquerres per Badia (AEB-CAV) proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer. Instar al Govern de l’Estat Espanyol a anul·lar la licitació de la redacció de l’estudi informatiu de la B-40 (Tram Terrassa-Granollers).

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a fer les oportunes accions polítiques i jurídiques per aturar la licitació de l’estudi informatiu de la Autovia Orbital de Barcelona B-40, tram Terrassa-Granollers (enllaç AP-7/C-60).

Tercer. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a reclamar de l’Estat espanyol la competència plena sobre qualsevol nova infraestructura de mobilitat al Vallès com es desprèn del vigent Estatut de Catalunya, amb el corresponent finançament per a poder executar-les.

Quart. Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a comptar amb l’Ajuntament de Badia del Vallès i a convidar a la Campanya Contra el Quart Cinturó en el procés de redacció del Pla específic de mobilitat del Vallès.

Cinquè. Convidar el Parlament de Catalunya, la Diputació de Barcelona, els Consells Comarcals del Vallès Occidental i Vallès Oriental i tots els seus municipis a donar suport a aquests acords.

Sisè. Comunicar aquest acord al Ministerio de Fomento, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, als Consells Comarcals del Vallès Oriental i Occidental, a tots els municips vallesans i a la Campanya Contra el Quart Cinturó.

Comments are closed