En contra de la pròrroga del contracte de gestió del servei de recollida i transport de residus municipals

La regidora de l’AEB, Teresa Carceller, exposà que “ja vam votar en contra en l’anterior pròrroga i vam demanar una nova auditoria de control (la darrera va ser el 2011) i no s’ha fet. El govern justifica la necessitat de la pròrroga d’aquest contracte per l’assoliment dels objectius fixats. Si és així, per què hi ha un pla d’ocupació que es destina a la neteja viària? Segurament perquè en cap moment aquests objectius s’han assolit.

Tot i que al contracte diu que la reparació/reposició dels contenidors es farà en temps no superior a 24h., tots sabem que molts contenidors no tenen una apertura òptima i costa molt que els canviïn. Qui no compleix amb l’acordat al contracte? Qui no ho fa complir?

I finalment, perquè trobem alguna incongruència: Si aquest contracte contempla la neteja del pàrquing soterrat de la Burgos durant dos dies a la setmana, per què aprovem a l’abril d’aquest any una ampliació de contracte de serveis de l’empresa la bruixa de neteges generals on es passa a una neteja diària d’aquest pàrquing? A quantes empreses es paga per la neteja d’un mateix espai?

Queda poc temps fins la finalització del contracte per buscar alternatives a l’externalització d’aquest servei. Aprofitaran aquests temps?

Per contracte l’empresa CESPA ha d’entregar una memòria de servei, la qual creiem necessària per fer-ne una correcta valoració i amb dades a la mà negociar amb l’empresa una pròrroga incloent propostes de millora. Això no ha estat possible perquè ni l’empresa ha entregat aquesta memòria ni des de l’equip de territori se li ha demanat. Es confirma altre cop, per tant, que des de l’àrea la tasca de supervisió​ és inexistent i nosaltres de cap manera avalarem aquesta gestió.

Donem recolzament a proposta davant la presència habitual de comercials a domicili en el municipi de Badia del Vallès. L’Oficina Municipal de Consum vetllarà per la pràctica i dels comercials i n’informarà la ciutadania.

Recolzem proposta per la millora en la prevenció i en la gestió dels residus municipals

El nostre regidor, en Rubén Toro exposà que “el model de producció i consum actual, amb l’augment de l’ús de productes d’usar i llençar, i de vida cada cop més curta és causant d’una alta generació de residus que suposa un important impacte ambiental. Davant d’aquest fet, cal gestionar de manera correcta tots aquests residus. El model actual de gestió requereix la creació de més infraestructures de recollida i tractament, fet que suposa uns importants recursos econòmics, que graven en els pressupostos de l’administració pública i per l’altra els enormes costos en quant a l’afectació de la salut de les persones així com l’impacte mediambiental, i per si fos poc, deixant una gravíssima petjada tòxica com herència a les generacions futures.

En aquest sentit, la prevenció de residus és una prioritat, perquè fa certa l’afirmació de que el millor residu és aquell que no es produeix. Badia per les seves dimensions pot esdevenir en un municipi referent en quant a la implantació de nous models més sostenibles, però per això s’haurà de trencar amb aquest model actual dominat per les grans corporacions que fan negoci per tona recollida i cremada.

És cabdal fer pedagogia amb la ciutadania, escoles, instituts, equipaments …Etc. No només del nostre paper actiu per eradicar aquest model obsolet de generació de residus. Informar dels efectes que és provoquen des de l’inici del cicle de recollida, transport dels residus i destí final d’aquests. Donant a conèixer a la ciutadania que la gran majoria acaben incinerats o sota capes de terra que mai es podran tornar a fer servir, a uns 20 km i escaig del nostre municipi, per si alguna pensava que no li afecten les verinoses emissions de cadmi, benzé, mercuri o tolué entre d’altres… Que emanen del Centre de Tractament de residus de Coll Cardús a Vacarisses, per cert gestionada entre d’altres corporacions per FCC, no cal dir res més en aquest aspecte.

Així, que des de L’Alternativa d’esquerres per Badia creiem que aquest ajuntament hauria d’abanderar aquesta batalla contrarellotge i apostar fort per afavorir la reducció de residus en origen fet que ens permet obtenir beneficis en diverses direccions: estalvi de recursos naturals i d’energia, disminució dels impactes ambientals i reducció de les despeses en la gestió dels residus municipals”.

Donem suport a la proposta sobre l’aigua com a bé públic i la seva gestió.

S’aprova per unanimitat la moció de l’AEB a favor d’una campanya a tiva per la salut alimentària infantil.

El contingut íntegre:

Atès que, com alerten diversos informes, entre ells l’informe de la Comissió per acabar amb l’obesitat infantil de l’OMS (Organització Mundial de la Salut), l’obesitat infantil és una epidèmia que «podria anul·lar molts dels beneficis sanitaris que han contribuït a l’augment de longevitat al món.»

Atès que, segons l’estudi esmentat, «s’estima que, el 2014, 41 milions de nens menors de 5 anys presentaven sobrepès o obesitat».

Atès que l’estudi citat assenyala que «als països d’ingressos alts, els riscos d’obesitat infantil més elevats es troben en els grups socioeconòmics més baixos.»
Atès que diverses resolucions de l’OMS, com la WHA60.23, la WHA61.14 o la WHA63.14, insten les administracions públiques a prendre mesures contra l’obesitat infantil, especialment pel que fa a la promoció d’aliments i begudes no alcohòliques dirigida als nens.

Atès que el document de l’OMS «Conjunt de recomanacions sobre la promoció d’aliments i begudes no alcohòliques dirigida als nens», de l’any 2010, recomana, entre d’altres tasques, que «els entorns on es reuneixen els nens han d’estar lliures de tota forma de promoció d’aliments rics en greixos saturats, àcids grassos de tipus trans, sucres lliures o sal. Aquests entorns inclouen, sense caràcter limitador, escoles, terrenys escolars, centres preescolars, llocs de joc, consultoris i serveis d’atenció familiar i pediàtrica, i durant qualsevol activitat esportiva o cultural que es realitzi en aquests locals.»

Atès que, en el mateix document, l’OMS explica que «existeixen proves inequívoques que la promoció d’aliments malsans i begudes ensucrades està relacionada amb l’obesitat infantil. Malgrat al nombre creixent d’iniciatives voluntàries iniciades per la indústria, l’exposició a la promoció d’aliments malsans segueix sent un important problema que exigeix canvis per protegir tots els infants per igual. Qualsevol intent per afrontar el problema de l’obesitat infantil ha d’incloure mesures per reduir l’exposició dels nens a la promoció d’aquests aliments i a la seva influència. Els entorns en què es reuneixen els nens i els adolescents (escoles i instal·lacions o esdeveniments esportius) i els programes que veuen o en els quals participen a través d’una pantalla, no haurien de promocionar aliments malsans ni begudes ensucrades. La Comissió observa amb preocupació que els estats membres no presten massa atenció a la resolució WHA63.14 aprovada per l’Assemblea Mundial de la Salut el 2010, i els demana que abordin la qüestió».

Atès que la Generalitat de Catalunya va editar l’any 2010 el díptic «Recomanacions sobre màquines expenedores d’aliments i begudes (MEAB) en els espais per a infants i joves de Catalunya», on s’aconsella:

«Recomanacions sobre la ubicació i la publicitat de les MEAB: Cal evitar la ubicació de màquines expenedores en zones accessibles a infants i joves de menys de 16 anys. Cal modificar la publicitat de les màquines per facilitar un consum responsable, introduint missatges que promoguin, de forma atractiva, una alimentació saludable.

Recomanacions sobre el contingut de les MEAB: És convenient prioritzar els productes que contribueixin a una alimentació saludable, en lloc dels que tinguin un contingut elevat de sal, sucres i/o greixos.»

Atès que a la nostra ciutat hi ha diversos espais públics freqüentats per infants i adolescents, que com indica l’OMS són entorns susceptibles d’intervenció per lluitar contra l’obesitat infantil.

Atès que a Badia es celebren, diversos actes públics dirigits a infants i adolescents, que són també espais on sovint es promou el consum d’aliments malsans i begudes ensucrades.

Atès que l’ajuntament té competències per desenvolupar activitats en matèria de salut pública més enllà dels serveis mínims descrits en la Llei de salut pública 18/2009, i oferir a la població intervencions que ajudin a incrementar el control sobre la seva salut i obtenir així estils de vida més saludables, així com implementar intervencions de promoció de la salut per aconseguir una millora de la qualitat de vida de la població, considerant l’àmbit educatiu com a prioritari.

Per tot plegat, el grup municipal de l’Alternativa d’Esquerres per Badia (AEB) proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

1. L’ajuntament de Badia seguirà escrupolosament, en tots els espais municipals i en aquells on en tingui la responsabilitat, les recomanacions de l’OMS i del fulletó «Recomanacions sobre màquines expenedores d’aliments i begudes (MEAB) en els espais per a infants i joves de Catalunya».

2. L’ajuntament elaborarà, amb els mitjans propis dels que disposa, un fulletó que reculli les recomanacions de l’OMS i de la Generalitat en matèria d’alimentació saludable, i el farà arribar a totes les entitats, clubs esportius i associacions de lleure de la ciutat. El fulletó indicarà clarament quines són les bones pràctiques a l’hora de preparar àpats i aperitius saludables.

3. L’ajuntament vetllarà, en la mesura del possible, pel compliment de les recomanacions de l’OMS a tots els actes on participi directa o indirectament, condicionant la seva col·laboració al compliment de les normes de lluita contra l’obesitat infantil detallades al fulletó esmentat.

4. L’ajuntament denegarà qualsevol col·laboració en actes públics que estiguin patrocinats per empreses que no respectin les recomanacions de l’OMS i que promoguin el consum d’aliments rics en greixos saturats, àcids grassos de tipus trans, sucres lliures o sal. Aquesta mesura serà automàtica en el cas d’empreses que utilitzen tècniques agressives de promoció com el free refill, el reompliment il·limitat de begudes ensucrades.
Donem suport a moció de rebuig a l’esborrany de Pressupostos Generals i en defensa dels processos de (re)municipalització o reinternalització de serveis.

El Partit Popular pretén evitar que el personal d’empreses que presten serveis externalitzats i que acaben concessió pugui ser assumit per l’administració local en un intent de mantenir els privilegis de les grans empreses de serveis.

CONTROL AL GOVERN

Liquidació Pressupost 2016

Ens trobem, una vegada més, un any més, davant la liquidació del pressupost 2016, un pressupost que mai no hem fet nostre i que, al seu dia, vam votar contràriament.

Ho hem dit repetidament. Cap dels pressupostos aprovats serà digne dels ciutadans de Badia en tant no es resolgui el temps del finançament de la ciutat. Pels fets, observem que, o al govern ja el va bé el ritme de la negociació o fan deixadesa de les seves funcions: una reunió en només dos anys…

Sobre la liquidació, només l’adequació a les exigències comptables de Montoro i poca cosa més. Més d’un 12,50% pendent de cobrament respecte el total de drets reconeguts de l’any en curs. Nosaltres no.

2,1M€ pendents de cobrament. Més enllà de drets considerats de difícil cobrament, hi ha un llarg camí a recòrrer. El deute dels locals comercials és un exemple claríssim però la nefasta gestió del mercat ambulant també.

Per la resta, dos elements, l’endeutament i l’estalvi net.

El que ha fet el govern és destinar els diners de les meses de concertació de la Diputació a eixugar deute a canvi de no tenir un pla d’inversions quatriennal i projectes de futur per a la ciutat. Baix endeutament a canvi d’una ciutat que no passa la ITV, ni a la via pública ni a la majoria dels indicadors.

El segon ítem, la ràtio d’estalvi net és conforma com a insuficient en tant no s,arribi al 3,5% – 4% per mantenir els estàndards mínims de qualitat urbana. Es destina aquest rati per arreglar voreres per exemple? És evident que no.

PRECS I PREGUNTES

De nou i un any més, tenim una situació alarmant, un altre assalt a l’educació del nostre municipi. Sabent que s’acaba el curs i tornem a tenir enrenou, Quan convocaran el Consell Escolar Municipal? Creiem que un any més hem perdut l’oportunitat de tenir una forta comunitat educativa.
La resposta: el 27 de juny!!!

Amb els curs acabat i sense cap possibilitat de mobilitzar la comunitat educativa.

Preguntem quan es convocarà la taula per l’estudi de implementació de les clàusules socials dels contractes i el Pla d’inversions 2017 que encara no ha passat pel Ple.

Comments are closed