Aprovada per unanimitat la moció contra les violències sexistes als actes populars

La Vocalia de l’Associació de Veïns “Trenquem el Silenci” impulsa aquesta iniciativa

El Ple Municipal del mes d’abril va començar amb l’aprovació del nomenament com a jutge de Pau del senyor Agustín Collado. L’AEB es va abstenir atesa la poca publicitat feta a la convocatòria per part de l’equip de govern.

La modificació de contracte de serveis de l’empresa La Bruixa per a la neteja de dependències municipals va comptar amb el vot negatiu de l’AEB atès que ja vam votar en contra del contracte administratiu i de la modificació de crèdit per a l’ampliació del contracte. Amb tot, vam manifestar mà estesa si el govern fa una proposta ferma i transparent per l’internalització d’aquest servei, i per això vam demanar que es realitzi, el més ràpid possible, un informe sobre la viabilitat d’internalitzar el servei de neteja d’edificis i dependències municipals de Badia del Vallès.

Vam subscriure la proposta per a la transformació de l’Impost d’Increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua) atès que la nova realitat fa que, tot sovint aquest increment no es produeixi. Cal una renovació de l’impost que no afecti els ciutadans que no es lucren al transmetre un pis ni tampoc les arques municipals.

L’AEB va votar a favor de la proposta dels treballadors i treballadores de la restauració de l’aeroport del Prat, algun d’ells badienc, amb greus problemes laborals.

També vam subscriure una moció en defensa de la Plataforma Transforma per a un nou model de salut que garanteixi els drets de les persones transexuals.

La proposta més assenyalada va ser la Proposta d’Acord per a la revisió i seguiment del Protocol contra les agressions sexistes als grans esdeveniments d’oci o festius del municipi de Badia per eradicar les violències fruit del sistema patriarcal que, socialment, han estat acceptades amb rols i comportaments sovint naturalitzats.

A l’apartat de Precs i preguntes l’AEB va plantejar:

  1. L’equip de govern contempla fer al·legacions al projecte d’ampliació de la C-58 quan s’hagi obert el període? Comptarà amb els partits de l’oposició a l’hora de preparar-les?
  2. Com està el projecte d’adequació del Monòlit de Joan Oliver situat al parc amb el mateix nom on en la moció aprovada al gener es demanava una actuació al Monòlit que ressaltés el text allà escrit i la col·locació d’un ornament floral que dones relleu al monòlit i al poeta?

Manca informació de la programació i difusió de l’obra de Joan Oliver entre els ciutadans de Badia. La informació no ha arribat a tots els veïns del municipi i demanem una major difusió de qualsevol expressió cultural al nostre municipi.

  1. Respecte a les plaques de fibrociment trobades al jardí d’una comunitat, creuen que el fet de tenir aquestes plaques exposades a la ciutadania més de dues setmanes, és la manera més adequada de gestionar-ho?
  2. Procediment judicial contra aquest ajuntament per part d’una treballadora d’aquesta casa.

Per què no s’ha informat? Hi ha mes casos?

Comments are closed