PSC i Badia en Comú aproven les ordenances fiscals per al 2016

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

El passat dimecres, dia 11, va tenir lloc el Ple extraordinari de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2016, que es van aprovar provisionalment per 11 vots a favor (PSC i BeC) i 5 en contra (AEB).

Les principals modificacions van ser exposades per la tinenta d’alcaldessa de l’Àrea de Serveis Centrals, Montserrat Jiménez, que va explicar que el criteri polític que s’havia seguit per elaborar les ordenances fiscals havia estat el de no incrementar en excés la pressió fiscal però garantir el nivell d’ingressos adient per mantenir els serveis públics, el que es tradueix en la congelació de les taxes com a criteri general.

El posicionament de l’AEB va ser presentat pel regidor Álvaro Pacheco, que va defensar, entre d’altres, que “qui més té, més ha de pagar” i va lamentar que l’IBI s’apugés igual per a tothom i, en canvi, l’IAE no s’hagués modificat. Finalment, l’alcaldessa, Eva Menor, va afegir que el seu grup municipal no es nega a treballar en la modificació d’aquest impost però va subratllar la necessitat de fer un estudi en profunditat que avaluï l’impacte d’una mesura d’aquesta transcendència.

Entre les novetats més destacades de les ordenances fiscals per a 2016 hi ha:

En la taxa pel servei de gestió de residus, s’ha augmentat el topall per accedir a la reducció del 90 % de l’import de la tarifa. A partir d’ara, la mitjana d’ingressos de la unitat familiar per persona i any que dóna dret a aquesta bonificació serà de 2.700 euros, en lloc del 2.500 de l’any passat.

A la taxa per a la prestació de serveis esportius i usos d’instal·lacions esportives, s’incorpora l’exempció de la matrícula en cas que no existeixin rebuts pendents i la gratuïtat de l’entrada dels infants menors de 3 anys.

Pel que fa a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), s’ha decidit mantenir el tipus que es va aplicar el 2015, que era del 0,67 %. Com a novetat, i per facilitar a les famílies el pagament de l’impost, s’introdueix el pagament fraccionat en dos trams: el primer al mes de juny i el segon a l’octubre.

En la taxa per l’ocupació de parades al mercat ambulant setmanal, es redueix la taxa per l’ocupació de terreny amb parades de venda no sedentària que passa de 2,50 euros per metre lineal i dia a 2,14 €/m lineal i dia.

A més, es van aprovar provisionalment dues noves imposicions: la taxa per a la prestació de serveis especials de la Policia Local, per activitats en les que es requereixi la seva presència (a excepció dels actes en què col·labori l’Ajuntament) i el preu públic pel servei d’aparcament soterrani a l’avinguda de Burgos.

Finalment, es va aprovar, també provisionalment, el calendari fiscal per a l’exercici del 2016.

Tots aquests acords se sotmetran a exposició pública durant 30 dies hàbils. Transcorregut aquest període sense haver-se presentat al·legacions, els acords adoptats quedarien definitivament aprovats.

Font: Ajuntament de Badia del Vallès

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Comments are closed