MOCIÓ: Escola Pública

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Més de 500 persones/col·lectius s’han adherit al Manifest en defensa de l’Escola Pública al Vallès Occidental. Ara és presentaran mocions a tots els Ajuntament de la comarca.

L’adaptació consensuada del manifest en forma de moció la trobareu al blog www.cepvoc.wordpress.com.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL XXXX A L’AJUNTAMENT DE XXXX EN DEFENSA DE L’ESCOLA PÚBLICA

Atès que els darrers cursos s’han tancat línies i centres d’educació pública a Catalunya.

Atès que també s’han posat en evidència mancances de manteniment i d’adequació d’espais i una falta greu d’inversions en centres per substituir barracons i espais poc dignes per a l’educació pública a l’Europa del segle XXI.

Atès que aquestes inversions en centres i equipaments públics han de ser una prioritat del departament d’Ensenyament de la Generalitat, com a administració competent en la matèria.

Atès que el pressupost en educació pública a Catalunya es manté retallat en xifres per sota de les de l’any 2010.

Atès que a aquests fets els hem de sumar un altre de no menys importància: el pic demogràfic de moltes poblacions de la nostra comarca comportarà la necessitat de creació de noves línies a secundària.

Atès que l’aplicació de polítiques de retallades realitzades des del departament d’Ensenyament, justificades en el marc sociopolític de la crisi, estan contribuint a empitjorar la situació de l’escola pública ja que gairebé la totalitat d’aquestes mesures afecten els centres públics.

Atès que hi ha altres elements essencials lligats a la preservació de la qualitat educativa: el nombre d’alumnes per aula i el desviament d’alumnat cap a centres privats sostinguts amb fons públics.

Atès que l’increment de les ràtios als centres (permès per Reial Decret fins a 30 alumnes a primària, per exemple) comporta la massificació de moltes aules, amb conseqüències molt negatives per la tasca educativa, alhora que dificulta el manteniment de línies per no arribar un nombre mínim d’alumnes massa elevat.

Atès que les decisions del Departament que plantegen reduir grups només a l’Escola Pública comporten desigualtat i manca d’equitat.

Atès que la defensa de l’Educació Pública precisa del suport de tota la comunitat educativa, dels moviments socials, i dels governs locals i ajuntaments, que ha aconseguit frenar a algunes poblacions la pèrdua de línies públiques previstes pel Departament.

Per tot això, proposem al Ple l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Ensenyament i als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament del Vallès Occidental, a:

  • Posar en valor i respectar la co-responsabilitat dels ajuntaments i els governs locals en la planificació educativa. La llei atorga competències a aquests en matèria de zonificació, reserva de places per a alumnes amb necessitats educatives especials o l’establiment de ràtios, a més d’altres polítiques educatives que es porten a terme a cada poble o ciutat.
  • Mantenir totes les línies a la preinscripció.
  • Reduir les ràtios per a garantir el manteniment de grups i la millora de la qualitat educativa.
  • Elaborar un pla calendaritzat urgent de millores dels edificis i equipaments dels centres educatius públics de la comarca.
  • Elaborar un Pla calendaritzat, d’acord amb els ajuntaments, de construcció de centres públics que garanteixi una oferta de places públiques suficient per a tot l’alumnat amb especial atenció a la formació professional i contínua.
  • Suprimir els concerts a les escoles d’elit que segreguen per sexe.

Segon. Instar el Govern de la Generalitat a obrir un procés obert a tota la comunitat educativa per revisar l’actual model educatiu i consensuar un nou marc legal fruit d’un gran pacte per l’educació que organitzi el sistema educatiu a Catalunya, adaptat a la nova realitat política i a l’actual context econòmic, social i demogràfic.

Tercer. Adherir aquest ajuntament a la Coordinadora Ensenyament Públic Vallès Occidental promotora del Manifest en defensa de l’escola pública als municipis del Vallès Occidental (www.cepvoc.wordpress.com).

Quart. Fer arribar una còpia dels presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya al Vallès Occidental, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als grups polítics de la Diputació de Barcelona, als grups polítics del Consell Comarcal del Vallès Occidental i a les direccions i AMPAs dels centres de titularitat pública del municipi.


Descarregat el document

MOCIÓ Escola Pública (.odt)

MOCIÓ Escola Pública (.docx)

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Comments are closed