La sanitat vallesana, a examen

La Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallès analitza el servei als CAP de Badia, Barberà, Sant Quirze i Sabadell

Amb l’objectiu d’obtenir un coneixement directe de la percepció dels usuaris de la qualitat del servei per fer propostes a l’Administració i enfortir el moviment veïnal s’han dut a terme 517 entrevistes.

Les conclusions són les següents:

-Concertació de visites

El 57% presencial, el 38% telefònicament i el 5% per internet.

-Llistes d’espera amb metge de família

40% més de 6 dies.

45% 2-6 dies

10% 1-2 dies.

A Badia el percentatge amb més de 6 dies puja al 65%!!!

Cal implementar mesures per aconseguir que les visites es concertin en 24 hores.

-Metge de família habitual o substitut

En un 47% dels casos la visita la realitza un substitut.

A Badia puja fins a un 60%!!!

Sobrecàrrega de feina? Estrès?

-Valoracions del servei rebut pel personal socio-sanitari-administratiu

Metge de família 78% màxima puntuació.

Especialistes 47%.

Personal auxiliar i ATS 80%

Personal administratiu 66%

-Llistes d’espera.

Analítiques: 46% més de 6 dies

Especialistes: 61% de 12 a més de 18 setmanes!!!

-Especialistes

La reivindicació de més especialistes és generalitzada.

Disconformitat amb la derivació a centres hospitalaris (públics i privats).

Les especialitats més demandades són pediatria, traumatologia, oftalmologia, ginecologia i odontologia.

-Urgències nocturnes

El 50% dels enquestats diu utilitzar-les. Això comporta la saturació d’urgències al Taulí atesa la política de retallades de la Generalitat.

Cal replantejar-se l’obertura d’urgències nocturnes als CAP.

-Valoració global de serveis

29% amb màxima qualificació.

La qualificació global és de notable alt.

-Serveis de sanitat privada

El 52% afirma haver-ne fet ús atesa la degradació de determinats serveis per les retallades sanitàries.

Comments are closed