Codi ètic

Codi ètic de l’AEB
Les persones que formem la candidatura de l’AEB assumim com a propi el seu programa polític, així com el conjunt de principis de conducta d’aquest codi.

1. Els regidors de l’AEB són portaveus de l’assemblea. Han de plantejar a l’ajuntament les qüestions que surtin de l’assemblea i informar a aquesta de les qüestions plantejades a l’ajuntament.

2. En cas d’impossibilitat de consultar l’assemblea, els regidors donaran suport a aquelles propostes o projectes que siguin coherents amb el programa de l’AEB. En qualsevol cas, exerciran les seves responsabilitats d’acord als continguts del programa i al servei del conjunt de la ciutadania, més enllà d’interessos personals.

3. Si els regidors no responen com l’Assemblea ha acordat, aquesta pot demanar la seva dimissió i ells han d’acatar-la.

4. La permanència dels regidors al càrrec serà decidida per l’assemblea
amb un màxim de 8 anys.

5. Per honestedat i transparència, i per a facilitar el seguiment del programa, es donarà compte públicament, com a mínim un cop a l’any, del seu nivell de realització. Els regidors es sotmetran als processos de participació ciutadana que garanteixin l’adequada transparència.

6. Els diners que pertoquin als regidors de l’AEB, seran gestionats per l’assemblea i preferentment revertiran en accions per a la ciutat. Per a més transparència, els regidors actualitzaran cada any la declaració de bens i la lliuraran a l’AEB que la posarà a disposició pública.

7. Els recursos públics que l’administració local posi al servei dels regidors no seran utilitzats per a finalitats particulars ni diferents a les autoritzades.

8. Els regidors no acceptaran regals de cap persona i/o institució o empresa relacionada amb la administració. Igualment,  no formaran part d’empreses o altres organismes amb ànim de lucre, que per la seva relació de conveni o de contracte hagin de defensar els seus interessos front l’Ajuntament.

9. Els regidors mai faran ús d’informació privilegiada per a finalitats diferents de les pròpies del càrrec.

10. Els regidors mai afavoriran els interessos propis del personal que puguin tenir al seu càrrec més enllà del criteri de capacitat.


Comments are closed