Aprovada per unanimitat la moció de l’AEB per la instauració de la reforma horària

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

El Ple Ordinari de gener recolza la moció d’estudi per ser aprovada definitivament al mes de juliol

La moció presentada per l’AEB vol superar els vells horaris i el presencialisme a la feina amb llargues jornades de treball que provoca baixos rendiments de producció, educatius, manca de temps personal i familiar per al lleure i la cultura així com una disminució del benestar general. S’assenyala el factor temps com a element sistèmic dins el model social i vol centrar l’acció sobre horaris laborals, comercials, culturals, esportius, televisius i associatius. Es crearà una comissió tècnica d’estudi de mesures a aplicar a l’ajuntament de Badia per incidir com a element accelerador de la implantació de la Reforma Horària a la ciutat.

En aquest link trobareu el contingut íntegre de la moció: Moció AEB REFORMA HORÀRIA

D’altra banda, el Ple va rebutjar (gràcies als vots d’AEB i BeC) l’ampliació de delegació de competències de gestió liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic a la Diputació de Barcelona.

En paraules d’Álvaro Pacheco (AEB), l’ajuntament ja disposa de prou eines per a recaptar aquestes imposts i es tracta que l’equip de govern simplement faci la seva feina.

També es van presentar una proposta per a la igualtat al món municipal que, des de l’AEB en paraules d’en Miguel Rodríguez, es va qualificar de boniques paraules que no es corresponen amb el que es fa des del govern. La proposta va comptar amb l’abstenció de l’AEB.

La proposta per a millorar les accions de sensibilització en relació a l’assetjament escolar va comptar amb el nostre recolzament.

Per acabar la part dispositiva es va considerar l’acord a favor d’eliminar de les hipoteques l’índex de referència de préstecs hipotecaris (IRPH) a més de 3 anys auspiciat per PAH Badia que va ser votada a favor per tots els grups.

En l’apartat de control a l’equip de govern, l’AEB va manifestar la deixadesa de l’equip de govern que ens ha dut a perdre el servei d’ambulàncies a la nostra ciutat i les retallades unilateralspracticades al poliesportiu (en horaris i serveis) sense comptar amb els partits de l’oposició i, menys encara, amb la ciutadania.

 ————————-

   Badia del Vallès, a 18 de gener de 2016

                 MOCIÓ A FAVOR DE LA REFORMA HORÀRIA

La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells horaris fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic durant el franquisme i l’impacte de les demandes pròpies dels anys de creixement desordenat, especialment del sector dels serveis, i també sovint,  de la cultura del presencialisme al treball, o bé per la necessitat de realitzar llargues jornades de treball per assolir salaris adequats al cost real de la vida. Aquesta situació deriva en seriosos obstacles per a la competitivitat i la producció empresarial, en l’augment de riscos psicosocials de les persones treballadores, la persistència de la divisió sexual del treball amb el manteniment de la desigualtat de gènere, els problemes de salut derivats de la manca de son en adults i infants, els baixos rendiments educatius, la manca de temps familiar i personal per al lleure i la cultura, l’activisme social i en una disminució del benestar de la societat en general.

En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els estudis dels quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la rèmora que representa la desorganització horària actual incapaç de fer front a la complexitat del moment present. A gairebé tota Europa, l’horari laboral és de 8-9h a 17-18h, parant un màxim d’una hora per dinar a meitat de la jornada. A l’Estat espanyol –i per tant a Catalunya-, però, és habitual que la població treballadora s’aturi dues hores per dinar a l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la jornada laboral s’allargui fins a les 19h o les 20h del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc compactada provoca sopar a partir de les 21h en el millor dels casos, dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, afebleix la participació cívica i comunitària, impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions. El prime time televisiu s’acomoda a horaris que fan reduir les hores de son. En definitiva se solapa el temps personal i el temps de descans. A més, aquesta organització del temps de vida quotidiana no té l’origen en el clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se sopa a les 19-20h del vespre.

Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels horaris nascuts amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les necessitats d’igualtat i productivitat i participació de la ciutadania, i diversos estudis de la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball (Eurofound) amb dades d’Eurostat mostren que estan avançant en el bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats segons els models adoptats. Al nostre país el debat tot just s’inicià fa uns anys i ara sembla que se’n pren consciència de manera més àmplia en un context de crisi en què  cal trobar fórmules d’optimització dels recursos escassos, però sobretot, en què cal proposar estils de vida no determinats exclusivament per una compulsió productivista i consumista. L’ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat individualitzada l’excepció en tots els àmbits. Establir un horari racional generalitzat, hauria de ser la norma a aplicar en tots els àmbits socials i econòmics, públics i privats, sense perjudici de que es reconeguin després determinades situacions de flexibilització horària, i per tant, excepcions a les normes generals, per atendre determinades situacions personals o de determinats col·lectius

En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma horària – Ara és l’horareconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la plataforma interlocutora en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és impulsar uns horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania. Cal, en definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que s’adaptin a les necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, amb més complexitat social i augment progressiu de les desigualtats.

Fruit de les demandes, el grup de l’Alternativa d’Esquerres per Badia (AEB) presenta aquesta moció amb l’objectiu de donar suport a les mesures que facin possible fer la transició cap a la reforma horària formulada en un moment concret en el temps.

En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor sistèmic dins del model social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció i sensibilització que abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro (de la societat), a nivell meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la componen) i a nivell micro (de les persones). Superat el debat de la conveniència, l’objectiu d’aquests treballs és debatre la viabilitat per transitar cap al retorn de Catalunya als horaris anteriors al franquisme, adaptats a la nova realitat social, econòmica i cultural.

Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en l’acció sobre els horaris laborals, però també en els escolars, els comercials, els culturals, els esportius, els televisius i els associatius, així com en les infraestructures públiques i privades que els puguin permetre. Tot això és el que justifica que l’ajuntament de Badia del Valles es pronunciï a favor de la reforma horària.

Per l’anteriorment exposat, l’Alternativa d’Esquerres per Badia (AEB) insta al Ple a l’adopció dels següents ACORDS:

1.-Donar suport a la Iniciativa per a la Reforma Horària-Ara és l’Hora

2.- Creació d’una comissió tècnica específica per a l’estudi de quines de les mesures i recomanacions de la Reforma Horària-Ara és l’Hora s’estan implementant o es poden implementar a l’ajuntament de Badia del Vallès que emetrà un informe en el termini màxim de 6 mesos a comptar des de l’aprovació d’aquesta moció. Les conclusions, amb les esmenes que s’escaiguin, seran ratificades en la sessió plenària ordinària del mes de juliol de 2016 per a la seva posterior i progressiva implementació. Aquestes mesures es consensuaran amb els representants dels treballadors i treballadores de l’ajuntament.

Un cop aprovat l’informe i les mesures acordades, es donarà a conèixer a través de la web municipal, es comunicarà a les escoles i comerços del municipi  i als mitjans de comunicació, per contribuir com element accelerador de la definitiva implantació de la Reforma Horària a la ciutat.

3.-Notificar els presents acords a totes les treballadores de l’ajuntament, a la FMC i l’AMC, a la Presidenta i els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i als impulsors de la Iniciativa per a la Reforma Horària – Ara és l’Hora.

Cordialment,

Quim Duran

AEB-CAV-PA

Moció AEB REFORMA HORÀRIA

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Comments are closed